Menu Close

Ilgalaikė globa

Ilgalaikė globa

Socialinės paslaugos teikiamos remiantis šiais, paslaugos teikimą reglamentuojančiais, aktais:

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr. 17-589);

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” pakeitimo (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2008, Nr. 2-72);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr.68-2510).

 

Dėl Asmenų siuntimo į socialinės globos namus tvarkos aprašo patvirtinimo.

Siuntimo į globos namus tvarka.

Asmenų apgyvendinimo VSG namuose tvarkos aprašas

Globos kainos vienam asmeniui Ventos SGN 2023m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos SGN 2022m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos SGN 2021 m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos socialinės globos namuose 2020 m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos socialinės globos namuose 2019 m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos socialinės globos namuose 2018 m.

Globos kainos vienam asmeniui Ventos socialinės globos namuose 2017 m.

 

Valstybės vaikų socialinės globos įstaigų socialinės globos kaina vienam asmeniui per mėnesį 2017 metais.

Socialinės globos kainos 2020 m. valstybės socialinės globos namuose suaugusiems asmenims su negalia.

 
Ilgalaikė socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis visiškai nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Kai asmeniui nustatomas ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis, kartu su socialinėmis paslaugomis teikiamos ir slaugos paslaugos.

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos sudėtis:

1.    Informavimas (informacijos teikimas asmeniui ir jo artimiesiems apie socialinės globos paslaugas globos namuose, savivaldybėse teikiamą socialinę pagalbą, paramą, nemokamą teisinę pagalbą ir kitais asmeniui aktualiais klausimais; sąlygų sudarymas gauti reikiamą informaciją; informacijos apie asmenį konfidencialumo užtikrinimas);
2.    Konsultavimas (probleminės asmens slaugos ir/ ar socialinės situacijos analizavimas kartu su asmeniu (ir artimaisiais), veiksmingų problemos sprendimo būdų ieškojimas pagal kompetenciją; supažindinimas su Gyventojų tvarkos taisyklėmis, asmenine atsakomybe; sąlygų sudarymas konsultuotis su globos namų ir kitų institucijų specialistais, gauti informaciją);
3.    Atstovavimas, tarpininkavimas (sprendžiant įvairias asmens problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, socialines ir kt.), atstovavimas neveiksniam asmeniui, kai teismo sprendimu socialinės globos namai yra asmens globėjas ir/ar turto administratorius, ginant jo teisėtus interesus; tarpininkavimas ir atstovavimas ginant vaiko teisėtus interesus, sprendžiant įvairias vaiko, jo turto administravimo problemas reikalingose institucijose; pagalba tvarkant asmeninius reikalus už įstaigos ribų);
 4.    Apgyvendinimas (gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų suteikimas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus; gyvenamojo ploto (privatumą garantuojančios erdvės) suteikimas, aprūpinimas baldais, drabužiais, minkštojo inventoriaus daiktais (apranga, patalyne ir kt.), įranga ir priemonėmis, skirtomis asmens specialiesiems poreikiams tenkinti; galimybė turėti savo baldų ir kitų asmeninių daiktų; pagal nustatytą tvarką naudojimasis bendrosiomis (poilsio, laisvalaikio, užimtumo) patalpomis, teritorija; komunalinių ir buitinių (skalbimo, aprangos priežiūros, patalpų tvarkymo ir kt.) paslaugų teikimas);
5. Maitinimas (savaitės ir dienos meniu pateikimas, maitinimas 4 kartus per parą; specialios, dietinės mitybos skyrimas pagal gydytojo rekomendaciją; sąlygų sudarymas pasigaminti maisto savo poreikiams, bet kuriuo metu išgerti kavos ar arbatos, atsižvelgiant į gyventojo savarankiškumo lygį ir pageidavimus);
6. Sveikatos priežiūra ir slauga (aprūpinimas medikamentais, slaugos priemonėmis, esant poreikiui, – techninės pagalbos priemonėmis (vežimėliais, vaikštynėmis ir kt.); gydytojų specialistų konsultacijų organizavimas, hospitalizacija esant reikalui; maitinimo organizavimo priežiūra, higienos, sveikos gyvensenos, socialinių gebėjimų formavimas, priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų, psichologinio ir kt. smurto, ligų prevencijos, organizavimas; gyvenamosios aplinkos priežiūra ir atitikimas teisės aktų reikalavimams; pirmosios ir skubios medicinos pagalbos teikimas; relaksacijos, kineziterapijos, gydomojo masažo paslaugos; lydėjimas į asmens sveikatos priežiūros įstaigas, sanatorijas);
7. Socialinis darbas, bendravimas (socialinio darbo organizavimas pagal Individualius gyventojo socialinės globos planus, kuriuos rengia socialinis darbuotojas; dalyvavimas individualaus ir grupinio socialinio darbo veiklos užsiėmimuose pagal pomėgius ir galimybes, tradicijas; bendravimas, sudarant galimybę asmeniui išsakyti savo mintis, asmens nuomonės vertinimas; svarbių kasdienių reikalų, asmeninių išgyvenimų aptarimas; skatinimas turėti asmeninį patikėtinį (savąjį asmenį); padėjimas (skatinimas) bendrauti su artimaisiais; kliento švietimas, jo supratimo lavinimas, mokymas atstovauti sau, dalyvavimo ir bendradarbiavimo pradėjimas gerinant savo savijautą, keičiant įpročius, gyvenimo būdą bendraujant; padėjimas rasti atsiradusių problemų sprendimus):
 •    kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (siekimas atstatyti ir palaikyti kuo didesnį savarankiškumą, skatinimas dalyvauti savo poreikių tenkinime; pagalba tvarkant asmenines pinigines lėšas, apsiperkant, atliekant higienos, savitvarkos, buitinius darbus, bendraujant ir pan.);
•    darbinių įgūdžių ugdymas (užimtumas) (darbinės veiklos organizavimas individualiai ir grupėje pagal parengtas veiklos programas; galimybė pasirinkti globos namuose siūlomas užimtumo veiklas);
•    laisvalaikio organizavimas (dalyvavimas laisvalaikio renginiuose: diskotekose, švenčiant gimtadienius, valstybines ir religines šventes; pažintinių kelionių, išvykų į koncertus, teatrus, parodas, šventes visuomenėje ir kitur organizavimas; dalyvavimas meninės saviraiškos, sportinėje veikloje, naudojimasis mankštos priemonėmis; sąlygų sudarymas tenkinti asmeninius religinius poreikius, skaityti knygas, periodinę spaudą, žiūrėti televizijos laidas, naudotis kompiuteriu, internetu ir kt.);
•    pagalba maitinantis, rengiantis, prausiantis ir kt. (individualios, diskretiškos įstaigos personalo pagalbos teikimas asmenims, kurie dėl negalios nesugeba patys tenkinti savo fiziologinių ir higieninių poreikių);
•    asmeninės higienos paslaugų organizavimo (pagal įstaigos galimybes aprūpinimas individualiomis asmens higienos priemonėmis; kirpėjo, batsiuvio, skalbyklos paslaugų teikimas, naudojimasis dušais, galimybė patiems naudotis skalbimo mašinomis, savitvarkos kambariais, dušu, vonia ir kt.; kūno priežiūros procedūrų atlikimas sunkią negalią turintiems asmenims);
•    kitos paslaugos, pagal asmens savarankiškumo lygį ir poreikius (specialiojo ugdymo iki 21 m. organizavimas, vaikų privalomojo švietimo (mokymosi) iki 16 m. užtikrinimas; galimybės sudarymas lankyti specialiąją mokyklą, aprūpinimas mokymo(si) priemonėmis; individuali specialiojo pedagogo pagalba mokantis; individualaus ugdymo programų (planų) parengimas ir vykdymas; psichologinė pagalba; gyventojų poreikių tenkinimas pagal asmeninį pageidavimą; laidojimo paslaugos organizavimas (atsižvelgiant į asmens priklausomybę religinei konfesijai); religinių apeigų organizavimas; leidimas naudotis įstaigos komunikaciniais ryšiais; leidimas pagal galimybes įstaigos transportu nuvykti pas artimuosius).

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą