Menu Close

Veiklos sritys

Globos namų veiklos tikslai yra:
• teikti socialinę globą, užtikrinančią globos namų gyventojo poreikių tenkinimą ir geriausius jo interesus;
• tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno globos namų gyventojo reikmes, jiems užtikrinant pasirinkimo teisę, įgyvendinant jų asmeninius poreikius ir sudarant galimybę palaikyti ryšius su šeima, artimaisiais, visuomene;
• atsižvelgiant į globos namų gyventojų savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrinti jų saviraišką, motyvavimą, ugdymą, skatinti ir padėti integruotis į bendruomenę.

Globos namai, siekdami įgyvendinti veiklos tikslus, vykdo šias funkcijas:
• vykdo globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovauja globos namų gyventojų interesams valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, gina jų teises;
• suteikia gyvenamąjį plotą, aprūpina globos namų gyventojus reikalingu inventoriumi;
• pagal sudarytus individualius socialinės globos planus teikia globos namų gyventojams socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno globos namų gyventojo savarankiškumo lygį;
• atsižvelgdami į globos namų gyventojų amžių, sveikatą, medicinos darbuotojų rekomendacijas ir vadovaudamiesi socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytu paros finansiniu normatyvu, organizuoja (teikia) maitinimą;
• organizuoja ir teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, pagal poreikį ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu nustatytą paros finansinį normatyvą aprūpina medikamentais;
• organizuoja globos namų gyventojų aprūpinimą proteziniais, ortopediniais gaminiais, klausos aparatais, akiniais, neįgaliųjų vežimėliais ir kitomis techninės pagalbos priemonėmis;
• užtikrina sanitarinį, higieninį ir priešepideminį režimą globos namuose;
• užtikrina saugią, sutvarkytą, globos namų gyventojų specialiesiems poreikiams pritaikytą aplinką, reikalingą jų kasdieniam gyvenimui ir paslaugoms gauti;
• organizuoja globos namų gyventojų kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą taip, kad jie būtų palaikomi, skatinami būti savarankiški;
• organizuoja kultūrinių, sporto, prireikus – religinių paslaugų teikimą;
• organizuoja ir vykdo neformalųjį ugdymą pagal patvirtintas neformaliojo ugdymo programas, organizuoja (teikia) specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugas, sudaro sąlygas mokyklinio amžiaus vaikui ir jaunuoliui (pagal jų galimybes ir sveikatos būklę) mokytis pagal jų poreikius atitinkančias ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose ir gauti jų gebėjimus atitinkantį išsilavinimą;
• suderinę su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, teikia kitas paslaugas.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą